Vierde WegEen Vierde Weg ? Een Links-liberalisme als Traditie en als Oriëntatiepunt

Sven Gatz en Patrick Stouthuysen (eds.) [2001]

Inhoud: (alle bijdragen kunnen via Adobe Acrobat Reader gelezen worden)

Bij wijze van inleiding, Sven Gatz en Patrick Stouthuysen

Deel 1. Links-liberalisme als traditie

Deel 2. De actualiteit van het links-liberalisme

2.1 Actualiteit van het links-liberalisme in Europa

2.2 Links-liberalisme in Vlaanderen: de politici aan het woord

Deel 3. Links-liberalisme en nationalisme

 • Bij wijze van uitleiding, Sven Gatz
 • Er bestaat in Vlaanderen vandaag te veel eensgezindheid. Over nogal wat belangrijke thema's lijken alle toonaangevende politieke krachten het met elkaar eens te zijn. Symptomatisch daarvoor is de brede bijval, over de partijgrenzen heen, voor de door Tony Blair bepleite Derde Weg.Democratische politiek heeft evenwel nood aan debat en polemiek. Burgers haken af wanneer politiek alleen nog gaat over het pragmatisch beheer van de lopende zaken. Wie de democratie liefheeft, koestert dan ook de controverse. De vraag is echter waar de politiek vandaag de ideeën moet halen die de debatten kunnen voeden. Achter de brede consensus gaat immers nogal wat ideeënarmoede schuil. In dit boek wordt aandacht gevraagd voor een mogelijke Vierde Weg, die van het links-liberalisme. Dit liberalisme gaat terug op een eerbiedwaardige, maar haast vergeten politieke traditie, waarvan vandaag hier en daar een aantal politieke partijen een late uitloper vormen. Dat links-liberalisme kent evenwel ook een aantal nieuwe verschijningsvormen. Zo vormt het binnen de hedendaagse politieke filosofie een oriëntatiepunt waarrond zich een aantal interessante denkers verenigen. Dit boek vindt zijn oorsprong in een studiedag over links-liberalisme en nationalisme die op 13 mei 2000 in het Vlaams Parlement werd gehouden.Vlaams parlementslid Sven Gatz nam toen, met medewerking van Patrick Stouthuysen,het initiatief om een aantal academici en politici samen te brengen om na te denken over nieuwe inspiratiebronnen van waaruit het democratisch debat kon worden aangezwengeld. In dit boek worden de teksten van die studiedag gebundeld, aangevuld met bijdragen van toonaangevende academici (onder meer Ralf Dahrendorf, Philippe Van Parijs en Will Kymlicka) en van Vlaamse politici uit de verschillende democratische partijen (onder meer Patrik Vankrunkelsven, Jos Geysels, Vincent Van Quickenborne, Kathleen Van Brempt en Dirk Sterckx).

  Patrick Stouthuysen is verbonden aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel.Hij doet onderzoek naar en doceert over democratisering,stedelijk beleid en samenlevings- opbouw. Hij publiceerde o.a.In de ban van de Bom (VUBPRESS,1992), Extreem-Rechts in Na-Oorlogs Europa (VUBPRESS,1993), Alexis de Tocqueville over de democratie in Amerika (Acco,1994) en met Gustaaf Geeraerts, The Myth of Democratic Peace (VUBPRESS,1999).

  Sven Gatz is licentiaat in de rechten (KULeuven) en in het administratief recht (ULB).Hij is sinds zijn studententijd actief binnen de democratische Vlaams-nationale beweging en is lid van de Volksunie. Sinds 1995 zetelt hij in de raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en sinds 1999 is hij ook volksver-tegenwoordiger voor VU&ID in het Vlaams Parlement. Hij is lid van het nationaal VU&ID-alliantiebestuur.


  Hoe bestellen?

  U kunt bestellen door deze strook in te vullen en terug te sturen naar:
  VUB University Press - Waversesteenweg 1077, B-1160 Brussel, België

  of door te faxen: +(32) 2 629 2694
  of nog via email: vubpress@vub.ac.be

  BESTELFORMULIER

  Naam: ______________________________________________________________
  Adres: ____________________________________________________________
  Postcode en Woonplaats: ___________________________________________

  Gelieve mij ___ exemplaren te sturen van "Een Vierde Weg"
  prijs: 695,- BEF / fl 37,90 / EURO 17,20 =
  Ik wens een factuur te ontvangen (J/N)
  Stuur een factuur naar de firma: ___________________________________
  adres: _____________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
  BTW: _______________________________________________________________
  Datum en Handtekening,


  Een Vierde Weg, Sven Gatz & Patrick Stouthuysen (eds.)